Θεωρητική Εκπαίδευση

Είκοσι ώρες (20) θεωρίας που χωρίζεται σε οκτώ (8) μαθήματα των 2 ½ ωρών και γίνεται στην αίθουσα του Ομίλου.

  1. Υδροδυναμική & Ευστάθεια σκάφους
  2. Αεροδυναμική, Ορισμοί πλεύσεων
  3. Τριμάρισμα  πανιών
  4. Ναυτιλία
  5. Κανονισμοί αποφυγής συγκρούσεων. Υποχρεώσεις ακυβέρνητου
  6. Αγκυροβολία
  7. Μετεωρολογία
  8. Καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης & Πρώτες βοήθειες