Προυποθέσεις και Διαδικασια

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟPΙΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Για την εγγραφή στην Σχολή Ιστιοπλοϊκής  Θαλασσοπορίας οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν κλείσει το 18ον έτος της ηλικίας τους, και να ζητήσουν να τους δοθεί ο ειδικός κανονισμός λειτουργίας της Σχολής, για να λάβουν γνώση.

Ακολούθως οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση προς τον Όμιλο με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον παρόντα Ειδικό Κανονισμό.

Μαζί με την παραπάνω αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν:

  1. Φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας και 4 φωτογραφίες ταυτότητας για την έκδοση αθλητικού δελτίου, το οποίο θα υπογράφεται από Ιατρό που θα βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι υγιής και ικανός για άθληση, καθώς και ενυπόγραφη δήλωση ότι γνωρίζει κολύμβηση.
  2. Καταβολή του ποσού της εγγραφής του αρχάριου αθλητού στον ταμία του ΣΕΑΝΑΤΚ ο οποίος θα έκδοσει το σχετικό γραμμάτιο είσπραξης.
  3. Καταβολή αναλογικά του μισού από το ολικό συμφωνηθέν ποσό που θα αναγράφεται κάθε φορά στο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του Ομίλου και των εκπαιδευτών για την πρακτική και θεωρητική  εκμάθηση των αθλητών, και θα εκδίδουν τις νομότυπες αποδείξεις στα ονόματα των κατά καιρούς εκπαιδευόμενων αθλητών.  Το υπόλοιπο του ως άνω ποσού θα καταβάλλεται από τους εκπαιδευόμενους αθλητές πριν την συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
  4. Τα παραπάνω ποσά που θα καταβάλει ο κάθε εκπαιδευόμενος, δεν θα επιστρέφονται  εάν για οποιονδήποτε λόγο εγκαταλείψει την εκπαίδευση, όλα τα παραπάνω ποσά θα διαμορφώνονται κατά καιρούς με απόφαση του Δ.Σ. του Ομίλου.
  5. Ο κάθε εκπαιδευόμενος επιβαίνει στο σκάφος εκπαίδευσης με δική του ευθύνη και σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος του, πάνω σε αυτό καμία ευθύνη δεν φέρει το Δ.Σ., ο έφορος ή οι εκπαιδευτές της Σχολής Ιστιοπλοϊκής Θαλασσοπορίας.
  6.  Ο κάθε εκπαιδευόμενος αθλητής πρέπει να παρακολουθήσει τα προκαθορισμένα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα ανελλιπώς, οι παρουσίες των μαθητών ελέγχονται με απουσιολόγιο τόσο στα πρακτικά όσο και στα θεωρητικά μαθήματα, δεδομένου ότι η παρουσία τους είναι υποχρεωτική και πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 70% των ωρών διδασκαλίας.
  7. Για να συμμετάσχει ο μαθητής στις εξετάσεις θα πρέπει να έχει αφομοιώσει άνω του 75% των ωρών πρακτικών και θεωρητικών μαθημάτων.
  8. Στον κάθε μαθητή που θα επιτύχει στις εξετάσεις θα απονέμεται Δίπλωμα το οποίο θα φέρει την φωτογραφία του και θα αναγράφεται στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα το Ονοματεπώνυμο του, καθώς και η σειρά μαθημάτων και η περίοδος που συμμετείχε στις εξετάσεις το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα, τους εκπαιδευτές και θα φέρει την σφραγίδα του Ομίλου.