Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αρχαρίων

Η εκπαίδευση για την απόκτηση Διπλώματος ιστιοπλοϊκού σκάφους  Θαλασσοπορίας είναι ογδόντα τέσσερις (84) ώρες και συμπληρώνεται σε δύο μήνες. Από αυτές είκοσι (20) είναι θεωρία και γίνονται στην αίθουσα του Ομίλου, και εξήντα τέσσερις (64) είναι Πρακτική  εξάσκηση επάνω σε σκάφος.

 Η Θεωρία ολοκληρώνεται σε οκτώ(8)  μαθήματα των 2 ½ ωρών και γίνεται (εκτός εάν υπάρξει αλλαγή στο πρόγραμμα) κάθε Τετάρτη 20:00 με 22:30, μπορεί δε να την παρακολουθήσει και κάθε ενδιαφερόμενος εκτός σχολής κατόπιν συνεννόησης με την γραμματεία.

Η Πρακτική εξάσκηση ολοκληρώνεται σε ένα από τα εξής τμήματα:

  1. Με οκτώ (8) 8ωρα            10:00 - 18:00 ημερήσιο (Σάββατο ή Κυριακή)
  2. Με δέκα (10) 6 1/2ωρα     08:00 - 14:30πρωινό και 14:30 - 20:30 απογευματινό (Σάββατο ή Κυριακή)
  3. Με δεκαέξι (16) 4ωρα       16:00  - 20:00 απογευματινό. (Δευτέρα-Τετάρτη), (Τρίτη-Πέμπτη)

Εκτός από τα προγραμματισμένα τμήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν και έκτακτα ταχύρυθμα τμήματα, με την προϋπόθεση να συμπληρώνουν τις ώρες εκπαίδευσης.

Καθόλη την διάρκεια της εκπαίδευσης οι μαθητές κρίνονται από τους εκπαιδευτές τους. Όσοι θεωρούνται ικανοί και έχουν αφομοιώσει πάνω από το 75% της ύλης, στο τέλος της εκπαίδευσης δίνουν και γραπτές εξετάσεις στην αίθουσα του Ομίλου, με επιτηρητές μέλη του Ομίλου διορισμένα από το Δ.Σ. Στην γραπτή εξέταση θα πρέπει η επιτυχία του εξεταζόμενου να υπερβαίνει το 70% των ερωτήσεων.

Εάν υπάρξει αποτυχία στα γραπτά  ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανεξεταστεί με την επόμενη σειρά.

Η γραπτή εξέταση διενεργείται από κοινού, για όλους τους υποψηφίους, σε αίθουσα του Ομίλου κατά την ορισμένη από τον Όμιλο ημέρα και ώρα, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα εξετάσεων σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις. Τον τελικό βαθμό επιτυχίας του υποψηφίου αποτελεί ο μέσος όρος από την γραπτή και την προφορική εξέταση.