ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Κόντά μας θα μάθετε την ιστιοπλοΐα φροντίζοντας οι πλεύσεις σας να είναι ασφαλείς αλλά και ευχάριστες. Ξεκινώντας απο το  μηδέν,  απαιτείται μόνο να είναι κάποιος πάνω από 18 ετών και να ξέρει κολύμβηση. Την εκπαίδευσή σας θα αναλάβουν υψηλού επιπέδου έμπειροι εκπαιδευτές. Σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και κατανοητά σεμινάρια ,εύκολα, ξεκούραστα και ευχάριστα. Στην πρακτική εξάσκηση οι εκπαιδευτές μας θα σας διδάξουν ολα τα σχετικά με προσανατολισμό πάντοτε την ασφάλειά σας στη θάλασσα.

Ιστιοπλοΐα δεν είναι μόνο οι γνώσεις για τη θάλασσα και τα πανιά, αλλά και οι αξέχαστες στιγμές της περιπέτειας, και της παρέας,  που θα τα ζήσετε στην διάρκεια της εκπαίδευσή σας στη Σχολή μας.

Πληροφοριες: Δευτέρα έως Παρασκευή: 12:00 - 16:00 - Σάββατο: 10:30 - 13:00

 

 

πληροφοριες

Προυποθέσεις και Διαδικασια

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟPΙΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Για την εγγραφή στην Σχολή Ιστιοπλοϊκής  Θαλασσοπορίας οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν κλείσει το 18ον έτος της ηλικίας τους, και να ζητήσουν να τους δοθεί ο ειδικός κανονισμός λειτουργίας της Σχολής, για να λάβουν γνώση.

Ακολούθως οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση προς τον Όμιλο με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον παρόντα Ειδικό Κανονισμό.

Μαζί με την παραπάνω αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν:

 1. Φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας και 4 φωτογραφίες ταυτότητας για την έκδοση αθλητικού δελτίου, το οποίο θα υπογράφεται από Ιατρό που θα βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι υγιής και ικανός για άθληση, καθώς και ενυπόγραφη δήλωση ότι γνωρίζει κολύμβηση.
 2. Καταβολή του ποσού της εγγραφής του αρχάριου αθλητού στον ταμία του ΣΕΑΝΑΤΚ ο οποίος θα έκδοσει το σχετικό γραμμάτιο είσπραξης.
 3. Καταβολή αναλογικά του μισού από το ολικό συμφωνηθέν ποσό που θα αναγράφεται κάθε φορά στο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του Ομίλου και των εκπαιδευτών για την πρακτική και θεωρητική  εκμάθηση των αθλητών, και θα εκδίδουν τις νομότυπες αποδείξεις στα ονόματα των κατά καιρούς εκπαιδευόμενων αθλητών.  Το υπόλοιπο του ως άνω ποσού θα καταβάλλεται από τους εκπαιδευόμενους αθλητές πριν την συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
 4. Τα παραπάνω ποσά που θα καταβάλει ο κάθε εκπαιδευόμενος, δεν θα επιστρέφονται  εάν για οποιονδήποτε λόγο εγκαταλείψει την εκπαίδευση, όλα τα παραπάνω ποσά θα διαμορφώνονται κατά καιρούς με απόφαση του Δ.Σ. του Ομίλου.
 5. Ο κάθε εκπαιδευόμενος επιβαίνει στο σκάφος εκπαίδευσης με δική του ευθύνη και σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος του, πάνω σε αυτό καμία ευθύνη δεν φέρει το Δ.Σ., ο έφορος ή οι εκπαιδευτές της Σχολής Ιστιοπλοϊκής Θαλασσοπορίας.
 6.  Ο κάθε εκπαιδευόμενος αθλητής πρέπει να παρακολουθήσει τα προκαθορισμένα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα ανελλιπώς, οι παρουσίες των μαθητών ελέγχονται με απουσιολόγιο τόσο στα πρακτικά όσο και στα θεωρητικά μαθήματα, δεδομένου ότι η παρουσία τους είναι υποχρεωτική και πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 70% των ωρών διδασκαλίας.
 7. Για να συμμετάσχει ο μαθητής στις εξετάσεις θα πρέπει να έχει αφομοιώσει άνω του 75% των ωρών πρακτικών και θεωρητικών μαθημάτων.
 8. Στον κάθε μαθητή που θα επιτύχει στις εξετάσεις θα απονέμεται Δίπλωμα το οποίο θα φέρει την φωτογραφία του και θα αναγράφεται στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα το Ονοματεπώνυμο του, καθώς και η σειρά μαθημάτων και η περίοδος που συμμετείχε στις εξετάσεις το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα, τους εκπαιδευτές και θα φέρει την σφραγίδα του Ομίλου.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αρχαρίων

Η εκπαίδευση για την απόκτηση Διπλώματος ιστιοπλοϊκού σκάφους  Θαλασσοπορίας είναι ογδόντα τέσσερις (84) ώρες και συμπληρώνεται σε δύο μήνες. Από αυτές είκοσι (20) είναι θεωρία και γίνονται στην αίθουσα του Ομίλου, και εξήντα τέσσερις (64) είναι Πρακτική  εξάσκηση επάνω σε σκάφος.

 Η Θεωρία ολοκληρώνεται σε οκτώ(8)  μαθήματα των 2 ½ ωρών και γίνεται (εκτός εάν υπάρξει αλλαγή στο πρόγραμμα) κάθε Τετάρτη 20:00 με 22:30, μπορεί δε να την παρακολουθήσει και κάθε ενδιαφερόμενος εκτός σχολής κατόπιν συνεννόησης με την γραμματεία.

Η Πρακτική εξάσκηση ολοκληρώνεται σε ένα από τα εξής τμήματα:

 1. Με οκτώ (8) 8ωρα            10:00 - 18:00 ημερήσιο (Σάββατο ή Κυριακή)
 2. Με δέκα (10) 6 1/2ωρα     08:00 - 14:30πρωινό και 14:30 - 20:30 απογευματινό (Σάββατο ή Κυριακή)
 3. Με δεκαέξι (16) 4ωρα       16:00  - 20:00 απογευματινό. (Δευτέρα-Τετάρτη), (Τρίτη-Πέμπτη)

Εκτός από τα προγραμματισμένα τμήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν και έκτακτα ταχύρυθμα τμήματα, με την προϋπόθεση να συμπληρώνουν τις ώρες εκπαίδευσης.

Καθόλη την διάρκεια της εκπαίδευσης οι μαθητές κρίνονται από τους εκπαιδευτές τους. Όσοι θεωρούνται ικανοί και έχουν αφομοιώσει πάνω από το 75% της ύλης, στο τέλος της εκπαίδευσης δίνουν και γραπτές εξετάσεις στην αίθουσα του Ομίλου, με επιτηρητές μέλη του Ομίλου διορισμένα από το Δ.Σ. Στην γραπτή εξέταση θα πρέπει η επιτυχία του εξεταζόμενου να υπερβαίνει το 70% των ερωτήσεων.

Εάν υπάρξει αποτυχία στα γραπτά  ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανεξεταστεί με την επόμενη σειρά.

Η γραπτή εξέταση διενεργείται από κοινού, για όλους τους υποψηφίους, σε αίθουσα του Ομίλου κατά την ορισμένη από τον Όμιλο ημέρα και ώρα, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα εξετάσεων σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις. Τον τελικό βαθμό επιτυχίας του υποψηφίου αποτελεί ο μέσος όρος από την γραπτή και την προφορική εξέταση.

Θεωρητική Εκπαίδευση

Είκοσι ώρες (20) θεωρίας που χωρίζεται σε οκτώ (8) μαθήματα των 2 ½ ωρών και γίνεται στην αίθουσα του Ομίλου.

 1. Υδροδυναμική & Ευστάθεια σκάφους
 2. Αεροδυναμική, Ορισμοί πλεύσεων
 3. Τριμάρισμα  πανιών
 4. Ναυτιλία
 5. Κανονισμοί αποφυγής συγκρούσεων. Υποχρεώσεις ακυβέρνητου
 6. Αγκυροβολία
 7. Μετεωρολογία
 8. Καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης & Πρώτες βοήθειες

Πρακτική Εκπαίδευση

Εξήντα τέσσερις (64) ώρες πρακτικής που γίνεται επάνω σε σκάφος.

 1. Περιγραφή του σκάφους και του εξοπλισμού του
 2. Ναυτικοί κόμποι, ορολογία, πανιά
 3. Ορτσα πλεύσεις, αναστροφές(τακ)
 4. Πρίμα πλεύσεις, υποστροφές (μπόντζες), μπαλόνι
 5. Χειρισμοί σκάφους με δυσμενείς συνθήκες, μουδάρισμα
 6. Σωστικά και πυροσβεστικά μέσα του πλοίου και τρόποι χειρισμού τους
 7. Χρήση ραδιοτηλεφώνου, σήματα ασφαλείας και κινδύνου
 8. Άνθρωπος στη θάλασσα
 9. Πλοήγηση με πυξίδα, πορεία-στίγμα-διόπτευση,φάροι
 10. Αγκυροβόλιο και δέσιμο του σκάφους, χειρισμοί σε λιμάνι